எடுத்த காரியம் எதுவும்வெற்றி பெற

எடுத்த காரியம் எதுவும்வெற்றி பெற

 

ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்

 

நாலாயிர திவ்ய ப்ரபந்தம்

நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்

திருவாய்மொழி (7-4)

 

ஆழியெழச் சங்கும் வில்லு மெழத் திசை

வாழியெழத் தண்டும் வாளுமெழ அண்டம்

மோழை யெழமுடி பாதமெழ அப்பன்

ஊழியெழ வுலகங் கொண்ட வாறே                                                              1

 

ஆறுமலைக் கெதிர்ந்தோடுமொலி அர

வூறுசுலாய் மலைதேய்க்குமொலி கடல்

மாறுசுழன் றழைக்கின்றவொலி அப்பன்

சாறுபட வமுதங் கொண்ட நான்றே                                                              2

 

நான்றில வேழ்மண்ணும் தானத்தவே பின்னும்

நான்றில வேழ்மலை தானத்தவே பின்னும்

நான்றில வேழ்கடல் தானத்தவே அப்பன்

ஊன்றி யிடந்தெயிற்றில் கொண்ட நாளே                                                  3

 

நாளுமெழ நிலநீருமெழ விண்ணும்

கோளுமெழ எரிகாலுமெழ மலை

தாளுமெழச் சுடர்தானுமெழ அப்பன்

ஊளியெழ வுலக முண்ட வூணே                                                                      4

 

ஊணுடை மல்லர் ததர்ந்தவொலி மன்னர்

ஆணுடைச் சேனை நடுங்குமொலி விண்ணுள்

ஏணுடைத் தேவர் வெளிப்பட்டவொலி அப்பன்

காணுடைப் பாரதம் கையறை போழ்தே                                                     5

 

 

போழ்து மெலிந்த புன்செக்கரில் வான்திசை

சூழுமெழுந் துதிரப் புனலாமலை

கீழ்து பிளந்த சிங்கமொத்தால் அப்பன்

ஆழ்துயர்செய் தசுரரைக் கொல்லுமாறே                                                    6

 

மாறுநிரைத் திரைக்கும் சரங்கள் இன

நூறுபிணம் மலைபோல் புரளக் கடல்

ஆறுமடுத்து திரப் புனலா அப்பன்

நீறுபட விலங்கை செற்ற நேரே                                                                       7

 

நேர் சரிந்தான் கொடிக்கோழி கொண்டான் பின்னும்

நேர் சரிந்தா னெரியு மனலோன் பின்னும்

நேர் சரிந்தான் முக்கண்மூர்த்தி கண்டீர் அப்பன்

நேர் சரிவாணன் திண்டோள் கொண்ட வன்றே                                       8

 

அன்றுமண் நீரெரி கால்விண் மலைமுதல்

அன்று சுடரிரண்டும் பிறவும் பின்னும்

அன்று மழையுயிர் தேவும் மற்றும் அப்பன்

அன்று முதலுலகம் செய்ததுமே                                                                       9

 

மேய்நிரை கீழ்புக மாபுரளச் சுனை

வாய்நிறை நீர்பிளிறிச் சொரிய இன

ஆநிறை பாடியெங்கே யொடுங்க அப்பன்

தீமழை காத்துக் குன்ற மெடுத்தானே                                                          10

 

குன்ற மெடுத்த பிரானடி யாரோடும்

ஒன்றி நின்ற சடகோப னுரைசெயல்

நன்றி புனைந்த ஓராயிரத் துள்ளிவை

வென்றி தரும்பத்தும் மேவிக் கற்பார்க்கே.                                                 11

 

நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.

 

 

 

தீராத வினை யாவும் தீர

 

ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்

 

நாலாயிர திவ்ய ப்ரபந்தம்

திருமங்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்

பெரிய திருமொழி (11-7)

 

நீணாகம் சுற்றி நெடுவரைநட் டாழ்கடலைப்

பேணான் கடைதமுதல் கொண்டுகந்த பெம்மானைப்

பூணார மார்வனைப் புள்ளூரும் பொன்மலையைக்

காணாதார் கண்ணென்றும் கண்ணல்ல கண்டாமே                                                1

 

நீள்வான் குறளுறுவாய் நின்றிரந்து மாவலிமண்

தாளா லளவிட்ட தக்கணைக்கு மிக்கானைத்

தோளாத மாமணியைத் தொண்டர்க் கினியானைக்

கேளாச் செவிகள் செவியல்ல கேட்டாமே                                                           2

 

தூயானைத் தூய மறையானைத் தென்னாலி

மேயானை மேவா ளுயிருண் டமுதுண்ட

வாயானை மாலை வணங்கி யவன் பெருமை

பேசாதார் பேச்சொன்றும் பேச்சல்ல கேட்டாமே                                              3

 

கூடா விரணியனைக் கூருகிரால் மார்விடந்த

ஓடா வடலரியை உம்பரார் கோமானைத்

தோடார் நறுந்துழாய் மார்வனை ஆர்வத்தால்

பாடாதார் பாட்டொன்றும் பாட்டல்ல கேட்டாமே                                              4

 

மையார் கடலும் மணிவரையும் மாமுகிலும்

கொய்யார் குவளையும் காயாவும் போன்றிருண்ட

மெய்யானை மெய்ய மலையானைச் சங்கேந்தும்

கையானைக் கைதொழாக் கையல்ல கண்டாமே                                           5

 

 

கள்ளார் துழாயும் கணவலரும் கூவிளையும்

முள்ளார் முளரியும் ஆம்பலுமுன் கண்டக்கால்

புள்ளாயோர் ஏனமாய்ப் புக்கிடந்தான் பொன்னடிக்கென்று

உள்ளதா ருள்ளத்தை உள்ளமாய்க் கொள்ளோமே                                           6

 

கனையார் கடலும் கருவிளையும் காயும்

அனையானை அன்பினால் ஆர்வத்தால் என்றும்

சுனையார் மலரிட்டுத் தொண்டராய் நின்று

நினையாதார் நெஞ்சென்றும் நெஞ்சல்ல கண்டாமே                                   7

 

வெறியார் கருங்கூந்த லாய்ச்சியர் வைத்த

உறியார் நறுவெண்ணெய் தானுகந் துண்ட

சிறியானைச் செங்க ணெடியானைச் சிந்தித்

தறியாதார் என்றும் அறியாதார் கண்டாமே                                                      8

 

தேனொடு வண்டாரும் திருமா லிருஞ்சோலை

தானிடமாக் கொண்டான் தடமலர்க் கண்ணிக்காய்

ஆன்விடையே ழன்றடர்த்தாற் காளானா ரல்லாதார்

மானிடவ ரல்லரென் றென்மனத்தே வைத்தேனே                                           9

 

மெய்ந்நின்ற பாவ மகலத் திருமாலைக்

கைந்நின்ற வாழியான் சூழும் கழல்சூடிக்

கைந்நின்ற வேல்கைக் கலிய னொருமாலை

ஐயொன்று மைந்தும் இவைபாடி ஆடுமினே                                                          10

 

திருமங்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.