ஆயுஷ்ய ஸூக்தம்

ஆயுஷ்ய ஸூக்தம்

யோ பரஹ்மா ப்ரஹ்மண உஜ்ஜஹார ப்ராணை ஸிர: க்ருத்திவாஸா:
பிநாகீ ஈஸானோ தேவ: ஸ ந ஆயுர்-ததாது தஸ்மை ஜுஹோமி
ஹவிஷா க்ருதேன

விப்ராஜமாந: ஸரிரஸ்ய மத்யாத் ரோசமானோ தர்மருசிர்-ய ஆகாத்
ஸ ம்ருத்யு-பாஸானபனுத்ய கோராநிஹா-யுஷேணோ க்ருதமத்து தேவ:

ப்ரஹ்மஜ்யோதிர்-ப்ரஹ்ம -பத்நீஷு கர்பம் யமாததாத் புரு ரூபம்
ஜயந்தம் ஸுவர்ணரம்பக்ரஹ-மர்க்-மர்ச்யம்-தமாயுஷே வர்தயாமோ க்ருதேந

ஸ்ரியம் லக்ஷ்மி – மௌபலா-மம்பிகாம் காம் ஷஷ்டீஞ்ச
யாமிந்த்ரேஸேநேத்யுதாஹு: தாம் வித்யாம் ப்ரஹ்மயோனி
ஸரூபமிஹாயுஷே தர்பயாமோ க்ருதேன

தாக்ஷõயண்ய: ஸர்வயோன்ய: ஸ யோன்ய: ஸஹஸ்ரஸோ
விஸ்வரூபா: விரூபா: ஸஸூநவ: ஸபதய: ஸயூத்யா ஆயுஷேணோ
க்ருதமிதம் ஜுஷந்தாம்

திவ்யா கணா பஹு ரூபா: புராணா ஆயுஸ்சிதோ ந: ப்ரமத்நந்து
வீரான் தேப்யோ ஜுஹோமி பஹுதா க்ருதேன மா ந: ப்ரஜா
ரீரி÷ஷா மோத வீரான்

ஏக: புரஸ்தாத் ய இதம் பபூவ யதோ பபூவ புவநஸ்ய கோபா:
யமப்யேதி புவனம் ஸாம்பராயே ஸ நோ ஹவிர்க்ருத-மிஹாயுஷே-த்து
தேவ:

வஸூன் ருத்யான் ஆதித்யான் மருதோத ஸாத்யான் ருபூன்
யக்ஷõன் கந்தர்வாம்ஸ்ச பித்ரூம்ஸ்ச விஸ்வான் ப்ருகூன் ஸர்பாம்ஸ்
சாங்கிரஸோத ஸர்வான் க்ருதம் ஹுத்வா ஸ்வாயுஷ்யா மஹயாம
ஸஸ்வத்

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.