ஆபதுத்தாரக ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ராமர்

ஸ்ரீராகவம் தஶராத்மஜ மப்ரமேயம் ஸீதாபதிம் ரகுகுலாந்வய ரத்னதீபம் ஆஜாநுபாஹும் அரவிந்த தளாயதாக்ஷம் ராமம் நிஶாசர விநாஶகரம் நமாமி

 

வைதேஹிஸஹிதம சுரத்ருமண்டலே ஹைமே மஹாமண்டபே

மத்யே புஷ்பகமாஶநே மணிமயே வீராஸநே ஸுஸ்த்திதம்

அக்ரே வாசயதி ப்ரபஞ்ஜநஸுதே தத்வம் முநிப்ய: பரம்

வ்யாக்யாந்தம் பரதாதிபி: பரிவ்ருதம் ராமம் பஜே ஶ்யாமளம்.

 

வாமே பூமிஸுதா புரஶ்ச ஹநுமாந் பஶ்சாத் ஸுமித்ரா ஸுத:

ஶத்ருக்நோ பரதஶ்ச பார்ஶ்வதளயோ: வாய்வாதி கோணேஷு ச

சுக்ரீவஶ்ச விபீஷணஶ்ச யுவராட் தாராஸுதோ ஜாம்பவாந்

மத்யே நீலஸரோஜ கோமலருசிம் ராமம் பஜே ஶ்யாமளம்.

 

ஆபதுத்தாரக ஸ்தோத்ரம்

 

ஓம் ஆபதா மபஹர்த்தாரம் தாதாரம் ஸர்வஸம்பதாம்

லோகாபிராமம் ஸ்ரீ ராமம் பூயோபூயோ நமாம்யஹம்              1

 

ஆர்த்தாநாமார்த்தி ஹந்தாரம் பீதாநாம் பீதிநாசநம்

த்விஷதாம் காலண்டம் தம் ராமசந்த்ரம் நமாம்யஹம்          2

 

நம: கோதண்டஹஸ்தாய ஸந்தீக்ருத ச’ராய ச

கண்டிதாகில தைத்யாய ராமாயாபந் நிவாரணே                                 3

 

ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்த்ராய வேதஸே

ரகுநாதாய  நாதாய ஸீதாயா: பதயே நம:                                        4

 

க்ரத: ப்ருஷ்ட்தச்’சைவ பார்ச்’வதச்’ச மஹாபலௌ

ஆகர்ண பூர்ண ந்வாநௌ ரக்ஷேதாம் ராமலக்ஷ்மணௌ      5

 

ஸந்நத்த: கவசீ கட்கீ சாப பாரோ யுவா

ச்சன் மமாக்ரதோ நித்யம் ராம: பாது ஸ லக்ஷ்மண:               6

 

அச்’யுதானந்த கோவிந் நாமோச்சாரண பேஷஜாத்

நச்’யந்தி ஸகலாரோகாஸ் ஸத்யம் ஸத்யம் வதாம்யஹம்      7

 

அச்’யுதானந்த கோவிந் விஷ்ணோ நாராயணாம்ருத

ரோகான் மே நாச’யாசேஷான் ஆசு’ந்வந்தரே ஹரே              8

 

அச்’யுதானந்த கோவிந் விஷ்ணோ ன்வந்தரே ஹரே

வாஸுதேவாகிலானஸ்ய ரோகான் நாசய நாசய                                   9

 

அச்’யுதானந்த கோவிந் ஸச்சிதானந் சா’ச்’வத

மச்சேதா ரமதாம் நித்யம் த்வச்சாரு சரணாம்புஜே                    10

 

ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே

ஹரேக்ருஷ்ண ஹரேக்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே 11

 

ஜலே விஷ்ணு: ஸ்த்தலே விஷ்ணு: விஷ்ணுராகாச’முத்யதே

ஸ்த்தாவரம் ஜங்கமம் விஷ்ணு: ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத்    12

 

ஸர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ச’ரணம் வ்ரஜ

அஹம்த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசு’ச                     13

 

ஸத்யம் ஸத்யம் புநஸ்ஸத்ய முத்ருத்புஜமுச்’யதே

வேதாச்சாஸ்த்ரம் பரம் நாஸ்தி ந தைவம் கேஶவாத்பரம்                  14

 

ச’ரீரே ஜர்ஜரீ பூதே வ்யாதிக்ரஸ்தே களேபரே

ஔஷம் ஜாஹ்நவீ தோயம் வைத்யோ நாராயணோ ஹரி:  15

 

ஆலோட்ய ஸர்வசா’ஸ்த்ராணி விசார்ய ச புந: புந:

இதமேகம் ஸுநிஷ்பந்நம் த்யேயோ நாராயணோ ஹரி                       16

 

காயேனவாசா மனஸேந்த்ரியைர் வா

புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத்

கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை

நாராயணாயேதி ஸமர்ப்பயாமி                                                                    17

 

க்ஷரப ப்ரஷ்டம் மாத்ரா ஹீனந்து யத்பவேத்

தத் ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ நாராயண நமோ(அ)ஸ்துதே

 

விஸர்க்க பிந்து மாத்ராணி பபாதாக்ஷராணி ச

ந்யூனானி சாதிரிக்தானி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தம

 

ஹரி: ஓம் தத் ஸத்

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.