அச்யுதாஷ்டகம்

அச்யுதம் கேஶவம் ராம நாராயணம்

க்ருஷ்ண தாமோரம் வாஸுதேவம் ஹரிம்

ஸ்ரீரம் மாவம் கோபிகாவல்லம்

ஜானகீ  நாயகம் ராமசந்த்ரம் பஜே                           1

 

அச்யுதம் கேஶவம் ஸத்யபாமா வம்

மாவம் ஸ்ரீரம் ராதிகாராதிதம்

இந்திரா மந்திரம் சேதஸா ஸுந்ரம்

தேவகீ நந்ஜம் நந்னம் ஸந்ததே                           2

 

விஷ்ணவே ஜிஷ்ணவே ஶங்கினே சக்ரிணே

ருக்மிணீ ராகிணே ஜாநகீ ஜாநயே

வல்லவீ வல்லபாயாச் சிதாயாத்மனே

கம்ஸவித்வம்ஸினே வம்ஶினே தே நம:                  3

 

க்ருஷ்ண கோவிந் ஹே ராம நாராயண

ஸ்ரீபதே வாஸுதேவாஜித ஸ்ரீ நிதே

அச்யுதானந்த ஹே மாவாதோக்ஷஜ

த்வாரகாநாயக த்ரௌபதீ ரக்ஷக                              4

 

ராக்ஷஸ க்ஷோபித: ஸீதயா ஶோபிதோ

ண்டகாரண்யபூ புண்யதாகாரண:

லக்ஷ்மணே னான்விதோ வாநரை: ஸேவிதோ

ஸ்த்யஸம்பூஜிதோ ராவ: பாதுமாம்                5

 

தேனுகாரிஷ்டகானிஷ்டக்ருத் த்வேஷிணாம்

கேஶிகா கம்ஸ ஹ்ருத் வம்ஶிகா வாக:

பூதனா கோபக: ஸூரஜா கேலனோ

பாகோபாலக: பாது மாம் ஸர்வதா                       6

 

வித்யுதுத்யோதவத் ப்ரஸ்புரத் வாஸஸம்

ப்ராவ்ருடம் போதவத் ப்ரோல்லஸத் விக்ரஹம்

வன்யயா மாலயா ஶோபிதோரஸ்தலம்

லோஹிதாங்க்ரித்வயம் வாரிஜாக்ஷம் பஜே          7

 

குஞ்சிதை: குந்தலைர் ப்ராஜ மானானனம்

ரத்ன மௌலிம் லஸத்குண்டலம் ண்டயோ:

ஹாரகேயூரகம் கங்கண ப்ரோஜ்வலம்

கிங்கிணீ மஞ்ஜுலம் ஶ்யாமலம் தம் ஜே 8

 

அச்யுதஸ்யாஷ்டகம் ய: படேதிஷ்டிம்

ப்ரேமத: ப்ரத்யஹம் பூருஷ: ஸஸ்ப்ருஹம்

வ்ருத்தத: ஸுந்ரம் கர்த்ரு விஶ்வம்ரம்

தஸ்ய வஶ்யோ ஹரிர் ஜாயதே ஸத்வரம்   9

 

இதி ஸ்ரீஶங்கராசார்ய விரசிதம் அச்யுதாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.