ஸ்ரீ காயத்ரீ புஜங்க ஸ்தோத்ரம்

 

உஷ: காலகம்யா முதாத்த ஸ்வரூபாம்

அகாரப்ரவிஷ்டா முதாராங்கபூஷாம்

அஜேஶாதி வந்த்யா மஜார்சாங்கபாஜாம்

அநௌபம்யரூபாம் பஜாம்யாதி ஸந்த்யாம்                                              1

 

ஸதா ஹம்ஸயாநாம் ஸ்ப்புரத் ரத்நவஸ்த்ராம்

வராபீதி ஹஸ்தாம் ககாம்நாயரூபாம்

ஸ்ப்புரத் ஸ்வாதிகா மக்ஷமாலாம் ச கும்பம்

ததாநாமஹம் பாவயே பூர்வஸந்த்யாம்                                                      2

 

ப்ரவாள ப்ரக்ருஷ்டாங்க பூஷோஜ்வலந்தீம்

ஸகீடோல்லஸத் ரத்நராஜ ப்ரபாதாம்

விஶாலோரு பாஸாம் குசாஶ்லேஷஹாராம்

பஜே பாலிகாம் ப்ரஹ்மவித்யாம் விநோதாம்                                            3

 

ஸ்ப்புரச்சந்த்ர காந்தாம் ஶரச்சந்த்ரவக்த்ராம்

மஹாசந்த்ர காந்தாத்ரி பீநஸ்தநாட்யாம்

த்ரிஸூலாக்ஷ ஹஸ்தாம் த்ரிநேத்ரஸ்ய பத்நீம்

வ்ருஷாரூடபாதாம் பஜே மத்யஸந்த்யாம்                                                  4

 

ஷடாதார ரூபாம் ஷடாதார கம்யாம்

ஷடத்வாதிஶுத்தாம் யஜுர்வேதரூபாம்

ஹிமாத்ரே: ஸுதாம் குந்த தந்தாவபாஸாம்

மஹேஶார்த்த தேஹாம் பஜே மத்யஸந்த்யாம்                                         5

 

ஸுஷும்நாந்தரஸ்தாம் ஸுதாஸேவ்யமாநாம்

உகாராந்தரஸ்தாம் த்விதீயஸ்வரூபாம்

ஸஹஸ்ரார்க்கரஶ்மி ப்ரபாஸத்ரிணேத்ராம்

ஸதா யௌவநாட்யாம் பஜே மத்யஸந்த்யாம்                                           6

 

ஸதா ஸாமகாநாம் ப்ரியாம் ஶ்யாமலாங்கீம்

அகாராந்தரஸ்தாம் கரோல்லாஸி சக்ராம்

கதாபத்ம ஹஸ்தாம் த்வநத்பாஞ்சஜந்யாம்

ககேஶோபவிஷ்டாம் பஜே மாஸ்த ஸந்த்யாம்                                          7

 

ப்ரகல்ப்ப ஸ்வரூபாம் ஸ்புரத் கங்கணாட்யாம்

அஹம் லம்பமாந ஸ்தநப்ராந்தஹாராம்

மஹா நீலரத்ந ப்ரபா குண்டலாப்யாம்

ஸ்புரத் ஸ்மேரவக்த்ராம் பஜே துர்யஸந்த்யாம்                                         8

 

ஸதா தத்வமஸ்யாதி வாக்யைக கம்யாம்

மஹாமோக்ஷ மார்கைக பாதேயரூபாம்

மஹாஸித்த வித்யாதரை: ஸேவ்யமாநாம்

பஜேஹம் பவோத்தாரிணீம் துர்யஸந்த்யாம்                                            9

 

ஹ்ருதம்போஜ மத்யே பராம்நாயநீடே

ஸுகாஸீந ஸத்ராஜஹம்ஸாம் மனோஜ்ஞாம்

ஸதா ஹேமபாசாம் த்ரயீமத்ய வித்யாம்

பஜாமஸ் ஸ்துவாமோ வதாம: ஸ்மராம:                                                      10

 

ஸதா தத்பதே ஸ்தூயமாநாம் சவித்ரீம்

வரேண்யாம் மஹாபர்கரூபாம் த்ரிணேத்ராம்

ஸதா தேவதேவாதி தேவஸ்ய பத்நீம்

அஹம் தீமஹித்யாதி பாதைக ஜுஷ்டாம்                                                   11

 

அநாதம் தரித்ரம் துராசார யுக்தம்

ஶடம் ஸ்த்தூல புத்திம் க்கலம் தர்மஹீநம்

த்ரிஸந்த்யம் ஜபத்யாநஹீநம் மஹேஸீம்

பரம் சிந்தயாமி ப்ரஸீத த்வமேவ                                                                   12

 

இதீதம் புஜங்கம் படேத் யஸ்து பக்த்யா

ஸமாதாய சித்தே ஸதா ஸ்ரீபவாநீம்

த்ரிஸந்த்யஸ் ஸ்வரூபாம் த்ரிலோகைகவந்த்யாம்

ஸ முக்தோ பவேத் சர்வ பாபை ரஜஸ்ரம்.                                       13

 

இதி ஸ்ரீ காயத்ரீ புஜங்க ஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.