அரசியலுக்கும் எனக்கும் காத தூரம்

  Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash நாட்டில் ஓட்டுப் போடுவது ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது போல என் அரசியல் சிந்தனையையும் நான் வைத்துள்ளேன். அறிவார்ந்த சிந்தனை, தன்னலம் கருதாத சேவை, பகட்டில்லாத வாழ்க்கை, மக்களை இனம் பிரிக்காத கொள்கை, நேர்மையான ஊழலற்ற செயல்பாடு, தன் சுற்றத்தார் தன் பதவிக் காலத்தில் தன்னால் பெரிய பொருள்வசதி பெறாமல் பாதுகாக்கும் கட்டுப்பாடு, பொருளாதார வசதி இல்லாதவர்களிடம் உண்மையான அக்கறை, நாட்டின் வளங்களைக் காக்கும் சீலம், தன் சொந்த வாழ்வில் … Continue reading அரசியலுக்கும் எனக்கும் காத தூரம்

தமிழ்

தமிழ் ........... தமிழைச் சரியாகப் பேசு, எழுது என்கிறார் ஒரு அறிஞர். தமிழுக்கு ர ற என்று இரண்டு, ல ள ழ என்ற மூன்று தேவையில்லை என்கிறார் ஒரு பிரபலம். சமுதாயத்தில் இருந்து தான் இலக்கியம் பிறக்கும், சரியாக எழுது பேசு என்னும் இப்பண்டிதத்தனம் இலக்கிய வளர்ச்சியைக் குறைக்கும் என்கிறார் இன்னொரு பிரபலம். நிச்சயம் இது தமிழ் வளர்ச்சிக்குக் கேடு என்று (அதாவது தங்கள் வணிக வளர்ச்சிக்குக் கேடு) ஒலி, ஒளி ஊடகங்கள் சொல்கின்றன. டிஎம்எஸ், … Continue reading தமிழ்

Why are we like this ?

Why_are_we_like_this??? Two main activities in social media in this hour of crisis: Write memesSpin beautiful words (a) either cautioning people or (b) suddenly metamorphing into an all-knowing doctor (c) or pooh-poohing the steps taken by the government saying it is the politicians who created the virus or (d) spinning a tale of conspiracies around two … Continue reading Why are we like this ?